Menu

Ładunek elektrostatyczny

ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE

TRBS 2153:

W trakcie przygotowywania jednolitych przepisów BGR 132 przemianowano w roku 2009 na normę techniczną TRBS 2153. TRBS 2153 zawiera aktualny stan bezpieczeństwa technicznego dla uniknięcia zagrożenia zapłonem w wyniku wyładowań elektrostatycznych.

Najważniejsza zmiana w TRBS 2153 dotyczy pneumatycznego transportu materiałów sypkich:

W zakresie transportu materiałów sypkich przejście na TRBS 2153 przyniosło z sobą w odniesieniu do węży decydujące zmiany. Do tej pory analizowano tylko atmosferę wokół węża. Przy zachowaniu warunków dotyczących skoku spirali i ścianek węży można było stosować standardowe węże NORRES. Najważniejsza różnica polega dzisiaj na tym rozróżnianiu miejsc, w których panuje niebezpieczna atmosfera. Węże do pneumatycznego transportu materiałów sypkich dzieli się dzisiaj na dwa rodzaje:

  1. „Węże do pneumatycznego transportu niepalnych substancji sypkich przez strefę 1, która jest spowodowana przez substancje zakwalifikowane do grup wybuchowości atmosfery IIA i IIB“.
    Tu uwzględnia się, podobnie jak wcześniej, tylko zewnętrzne otoczenie węża. Czy na zewnątrz istnieje atmosfera zdolna do wybuchu? Dotychczasowe kryteria (skok poniżej 30 mm i przykrycie poniżej 2 mm) pozostają zasadniczo w mocy.  Przykrycie definiowano w BGR jako ściankę pod drutem, podczas gdy teraz decydującym kryterium jest ścianka nad drutem. Warunkiem jest oczywiście obustronne uziemienie spirali.
  2. „Węże do pneumatycznego transportu palnych substancji sypkich“
    W tym przypadku uwzględnia się tylko atmosferę wewnątrz węża. Ścianka musi być wykonana z materiału zdolnego do przewodzenia lub odprowadzania ładunków. Zgodnie z definicją materiały zdolne do odprowadzania ładunków mają opór na poziomie > 104 Ω i < 109 Ω, materiały przewodzące ładunki mają opór na poziomie < 104 Ω. Tym samym można tu stosować nasze węże z trwale antystatycznego PUR z dopuszczeniem do stosowania w kontakcie z produktami spożywczymi (typ …PUR-VA AS lub elektrycznie przewodzące węże AIRDUC® PUR EC).

Dyrektywa ATEX 94/9/EG:

Od dnia 30 czerwca 2003r. do zgodnego z przeznaczeniem stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem wolno wprowadzać do obrotu tylko takie urządzenia, komponenty i systemy ochronne, które spełniają wymagania dyrektywy 94/9/EG (ATEX 100a). Obszar, w którym atmosfera może stać się wybuchowa z powodu lokalnych i/lub zakładowych warunków, określa się mianem obszaru zagrożonego wybuchem.

Zastosowanie wymagań dyrektywy ATEX wobec węży NORRES: We wszystkich kategoriach norma wymaga jako najważniejszego działania ochronnego dla uniknięcia powstawania ładunków elektrostatycznych i związanych z tym zdolnych do zapłonu wyładowań stosowania części zdolnych do przewodzenia ładunków elektrycznych a także łączenia i uziemiania wszystkich części przewodzących elektryczność, które mogą się niebezpiecznie naładować. Tego rodzaju produkty są oznakowane w nagłówku przedstawionymi obok ikonami określającymi zdolność odprowadzania i przewodzenia ładunków elektrycznych. Dlatego też od dnia 30 czerwca 2003r. wolno wprowadzać do obrotu w obszarach zagrożonych wybuchem tylko urządzenia, komponenty i systemy ochronne z odpowiednim oznakowaniem CE. Ponieważ warunki eksploatacji naszych wyrobów u użytkownika znajdują się poza naszą kontrolą a konstrukcyjna różnorodność jest zbyt wielka, nie możemy udzielić żadnej gwarancji na prawdziwość podanych danych.

Zastrzega się zmiany techniczne.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl